Site gebruiksvoorwaarden

Inleiding
Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Fiat Group Automobiles Belgium NV, te Evere, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.354.731 en hier verder afgekort als “Fiat Group Automobiles Belgium“.

Gebruiksvoorwaarden
De Chrysler/Jeep®/Dodge -sites bevatten informatie over de producten en de aanbiedingen van Chrysler/Jeep®/Dodge Belgium. De karakteristieken van de Chrysler/Jeep®/Dodge die op deze site zijn beschreven zijn alleen in Europa te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in België en Luxemburg.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met alle van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze website en alle andere door Fiat Group Automobiles Belgium geproduceerde websites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

De informatie over de modellen en hun kenmerken hoort bij een definitie op het ogenblik van de publicatie of update van de verschillende pagina’s van de site; ze wordt slechts ter informatie gegeven en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van Fiat Group Automobiles Belgium, haar filialen of de leden van haar net. Fouten of vergissingen zijn mogelijk. Sommige op deze site geïllustreerde modellen, gegevens en berichtgevingen kunnen verschillen van de werkelijke omstandigheid. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een aanduiding geven van de werkelijke kleuren en kunnen sterk verschillen afhankelijk van uw scherminstellingen en beeldscherm. Afbeeldingen op de site kunnen accessoires en uitrustingen vertonen die niet als dusdanig verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. De getoonde uitrustingen en accessoires houden mogelijkerwijze een meerprijs in. Fiat Group Automobiles Belgium wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten en behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties, de prijzen en de beschikbaarheid aan te passenDeze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkende Chrysler/Jeep®/Dodge -dealer kunt vinden. Erkende Chrysler/Jeep®/Dodge dealers zijn evenwel niet gerechtigd om Fiat Group Automobiles Belgium via een impliciete of expliciete handeling te verbinden.

Intellectuele eigendom en Handelsmerken
Alle visuele elementen, afbeeldingen, inhoud, merken, logo's, handelsmerken, servicevermeldingen en alle andere gegevens zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name Merken. Tekeningen en Modellen en Auteursrecht). en blijven uitdrukkelijk eigendom van Fiat Group Automobiles Belgium NV, en Fiat Auto (Spa) of van derden die Fiat Group Automobiles Belgium toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

Gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, publicatie, aanpassing, verzending en elk gebruik voor commerciële of openbare doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiat Group Automobiles Belgium. Het is evenzeer verboden deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.
Elke inbreuk op die rechten zal aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging (gevangenis en boete krachtens de toepasselijke wetgeving).

Prijzen van Chrysler/Jeep®/Dodge -producten
De prijzen op deze Chrysler/Jeep®/Dodge -sites worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende Chrysler/Jeep®/Dodge -dealer. De prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De op de site vermelde kortingen en promoties zijn enkel in België en Luxemburg van toepassing, tenzij anders vermeld, en dat via de officieel erkende verkoopspunten.
De aankoop van een Chrysler/Jeep®/Dodge -product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Beschikbaarheid en bijwerking van de website
Fiat Group Automobiles Belgium kan ten allen tijde de beschikbaarheid van deze website onderbreken, om welke reden dan ook.
Fiat Group Automobiles Belgium behoudt zich het recht voor de toegang tot de site en de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en bijwerkingen worden aan de gebruiker opgelegd en hij dient bijgevolg deze rubriek geregeld te bezoeken om de geldende Algemene voorwaarden te controleren.

Gevolgschade
Fiat Group Automobiles Belgium is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of toevallige gevolgschade voortkomende uit of verband houdende met het gebruik van deze website. Dit houdt o.a. in de mogelijke besmetting door computervirussen, het blokkeren van de software, overbelasting van de computerverbindingen en/of computernetwerk, incompatibiliteit met de door u gebruikte hardware en software, het ononderbroken gebruik van deze website.
Voor het consulteren van bepaalde onderdelen van deze website is software van derden benodigd. Zelfs indien wij door middel van een hyperlink verwijzen naar de respectievelijke websites van deze softwareleveranciers zijn enkel de gebruiks -en installatiebepalingen van deze laatsten van toepassing en wijst Fiat Group Automobiles Belgium elke verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen van het installeren van deze software af.

Hyperlinks
De hyperlinks op deze website naar externe websites zijn bedoeld om uw gebruiksgemak te vergroten. Fiat Group Automobiles Belgium geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites betekent in geen geval dat Fiat Group Automobiles Belgium zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. Fiat Group Automobiles Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

Netwerksites
Vanuit deze website kan u doorgestuurd worden naar de individuele sites van onze verdelers en herstellers. Enkel de verdeler- en herstellerbedrijven zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Consulteer de gebruiksvoorwaarden voor de netwerk sites.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor uw comfort te bewaren en tevens om het gebruik van de website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de site. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Fiat Group Automobiles Belgium en zijn leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. We wijzen er u op dat uw webbrowser zo kunt instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op uw PC. Het spreekt voor zich dat u in dat geval alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw dient in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de site opnieuw kenbaar moet maken.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Fiat Group Automobiles Belgium , Genevestraat 175, 1140 Evere om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uiteraard hebt u het recht ten allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald dezen in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mochten deze gegevens (de schrijfwijze van uw naam, bijvoorbeeld) niet correct zijn, bent u verhuisd of van plan om te verhuizen, of wenst u in de toekomst geen informatie meer te krijgen over onze activiteiten, aarzel dan niet ons te schrijven of een emailbericht te sturen naar customercare.belgium@t-services.com. Fiat Group Automobiles Belgium zal onmiddellijk de nodige wijzigingen maken en u erover inlichten. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van Fiat Group Automobiles Belgium ter beschikking worden gesteld.

E-Newsletters
Voor wat betreft de Email newsletters die u van Fiat Group Automobiles Belgium (domein Chrysler/Jeep®/Dodge .be) ontvangt gelden dezelfde sitevoorwaarden als voor de websites.
U heeft de mogelijkheid om onze newsletter niet meer te ontvangen en om niet langer geïnformeerd te worden over de producten, diensten en aanbiedingen van Fiat Group Automobiles Belgium, door ons dit expliciet per briefwisseling of mail te laten weten, of door de uitschrijfmogelijkheid (unsubscribe) van de newsletter te gebruiken.

De ontvangen newsletters mogen worden doorgestuurd naar individuele emailgebruikers voor zover het integraal en ongewijzigd, inclusief foto's en grafische elementen, wordt behouden. In geen geval mogen afzonderlijke elementen of een gedeelte van de inhoud van het bericht worden gebruikt en/of doorgestuurd. In dat geval gelden zelfde copyright bepalingen als voor de websites. Berichten mogen niet worden doorgestuurd naar een maildistributieservice/-adres of anoniem worden doorgestuurd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze gebruiksvoorwaarden en op het gebruik van deze website is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Contact
Ingeval u met Fiat Group Automobiles Belgium contact wilt opnemen in verband met het gebruik van deze website, dan kunt u zich richten tot customercare.belgium@t-services.com. Gelieve dit adres niet te gebruiken voor algemene vragen omtrent onze producten en diensten.